An tâm với số phí bảo hiểm bạn đã đóng vào công ty bảo hiểm nhân thọ - Cộng đồng Bảo hiểm Nhân thọ

Tin mới

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

An tâm với số phí bảo hiểm bạn đã đóng vào công ty bảo hiểm nhân thọ

Nhiều người vẫn hay thắc mắc không hiểu công ty bảo hiểm hoạt động như nào với số phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào về việc chi trả quyền lợi và đầu tư tài chính.

Quỹ dự trữ tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ hoạt động như sau:

Mô hình hoạt động của quỹ dự trữ tài chính trong công ty bảo hiểm nhân thọ
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10
Điều 97. Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (Điều 97 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số: 61/2010/QH12)
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập quỹ dự trữ bắt buộc để bổ sung vốn điều lệ và bảo đảm khả năng thanh toán. Quỹ dự trữ bắt buộc được trích hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này do Chính phủ quy định.
2. Ngoài quỹ dự trữ bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có thể lập các quỹ dự trữ khác từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính theo quy định trong điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
3. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.
Nguồn để lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm.
Chính phủ quy định việc trích lập và quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.
Điều 98. Đầu tư vốn
1. Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.
2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây:
A) Mua trái phiếu Chính phủ;
B) Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
C) Kinh doanh bất động sản;
D) Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
Đ) Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
E) Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục đầu tư thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này và tỷ lệ vốn nhàn rỗi được phép đầu tư vào mỗi danh mục đầu tư nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được khả năng thanh toán.
=>>  AN TÂM tham gia bảo hiểm nhân thọ với số phí bảo hiểm bạn đã đóng vào quỹ dự trữ tài chính của công ty bảo hiểm.
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm

Post Top Ad

Responsive Ads Here